Grunty

Urządzenie WP do badania wskaźnika piaskowego


Zastosowanie

Urządzenie służy do badania wskaźnika piaskowego. Badanie wskaźnika piaskowego wykonuje się w celu określenia przydatności gruntów i kruszyw do warstw podłoża i podbudowy drogowej. Pozwala ono na ocenę zanieczyszczeń kruszywa domieszkami pyłowymi i iłowymi (uplastyczniającymi się pod działaniem wody).

Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji gruntu lub kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny przygotowanej w sposób określony normą. Metoda polega na rozsegregowaniu badanego gruntu lub kruszywa w znormalizowanym cylindrze, po zmieszaniu w umowny sposób próbki w określonym roztworze

Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

  • PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Butla 5l z zaworem
Wstrząsarka do wskaźnika piaskowego
Wskaźnik piaskowy